kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odha¾ovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGÓRIE

Čerpanie dovolenky

27. - 29.12. 2022Z kapacitných a personálnych dôvodov neprijímame nových pacientov.

Ďakujeme za pochopenie

MUDr. Rudolf Uhliar, CSc., Mgr. Margita Mikátová