kompletné kardiologické vyšetrenie
   s využitím moderných neinvazívnych    metód


   efektívne preventívne vyšetrenie zamerané
   na odha¾ovanie rizikových faktorov    kardiovaskulárnych ochorení, edukácia
   o správnej životospráve


   aktuálne správy
   dovolenka
   zmena ordinaèných hodín

KATEGÓRIE

ZMLUVNÉ POISŤOVNE

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.